I wiesz wszystko !

programy nauczania • podręczniki • zeszyty ćwiczeń
zbiory zadań • sprawdziany • testy
materiały dydaktyczne • encyklopedie • atlasy
lektury szkolne • literatura popularno naukowa

Matematyka krok po kroku 4. Podręcznik.

Matematyka krok po kroku 4. Podręcznik.

prof. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak

 • isbn: 83-7071-169-3
 • format: 165 x 235
 • klasa: IV szkoła podstawowa
 • uwagi: Komplet materiałów do nauczania matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej

 • inf. dodatkowe: SP - Klasy IV-VI
 • cena: 16.59 • opis:

  Podręczniki MATEMATYKA KROK PO KROKU zostały tak skonstruowane, że wszystkie treści programowe w nich zawarte są podzielone na jednostki lekcyjne - w zeszytach ćwiczeń nauczyciel znajdzie starannie dobrane do każdej z nich zadania o zróżnicowanym typie (problemowe, czynnościowe, otwarte) i stopniu trudności. Taka konstrukcja znacznie ułatwia planowanie pracy oraz gwarantuje właściwą organizację procesu nauczania. SPIS TREŚCI: 
  ROZDZIAŁ I. - LICZBY NATURALNE
  1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Liczby i cyfry. Dziesiątkowy układ pozycyjny. Czytanie dużych liczb i zapisywanie ich słowami. Zapisywanie liczb. Skróty. Liczby naturalne na osi liczbowej. Porównywanie liczb naturalnych. Wartość przybliżona. Zaokrąglanie. Zapis rzymski. 
  2. DZIAŁANIA PAMIĘCIOWE Dodawanie liczb naturalnych. Własności dodawania. Pamięciowe dodawanie liczb naturalnych. Odejmowanie liczb naturalnych. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych. Lczba 0 w dodawaniu i odejmowaniu. Dodawanie i odejmowanie. Równania. Pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych. Mnożenie liczb naturalnych. Własności mnożenia. Rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania. Mnożenie liczb naturalnych w pamięci. Potęgi. Obliczanie potęg. Dzielenie liczb naturalnych. Dzielenie liczb naturalnych zakończonych zerami. Dzielenie. Równania. Kolejność wykonywania działań. Rozdzielność dzielenia względem dodawania i odejmowania. Dzielenie z resztą. Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych. Porównywanie różnicowe i ilorazowe. Działania na liczbach naturalnych. Zadania tekstowe. Kolejność wykonywania działań. Zadania tekstowe. Nawiasy kwadratowe i nawiasy okrągłe. Średnia arytmetyczna. 
  3. DZIAŁANIA PISEMNE Dodawanie pisemne dwu liczb. Dodawanie pisemne kilku składników. Dodawanie pisemne. Ćwiczenia. Odejmowanie pisemne liczb naturalnych. Dodawanie i odejmowanie pisemne liczb naturalnych. Zadania. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym. Kolejność wykonywania działań. Dodawanie i odejmowanie pisemne. Zadania i równania. Mnożenie pisemne liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe. Mnożenie pisemne liczb naturalnych przez dwucyfrowe. Mnożenie liczb zakończonych zerami. Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Mnożenie liczb naturalnych. Szacowanie iloczynów. Mnożenie liczb naturalnych. Ćwiczenia. Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe. Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Pisemne dzielenie z resztą. Zastosowanie mnożenia i dzielenia liczb naturalnych. Zadania tekstowe. Działania na liczbach naturalnych. Zadania. Droga, prędkość i czas. Zadania. 
  4. PODZIELNOŚĆ Dzielniki liczb. Wielokrotność liczby. Liczby parzyste i nieparzyste. Cechy podzielności przez 2,5 i 10. Cechy podzielności przez 4, 25 i 100. Cechy podzielności przez 3 i 9. Cechy podzielności. Zadania. Liczby pierwsze. Liczby złożone. Rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze. Wspólne dzielniki. Największy wspólny dzielnik. Wspólna wielokrotność. Najmniejsza wspólna wielokroność. 
  ROZDZIAŁ II - GEOMETRIA 
  1. FIGURY PŁASKIE Podstawowe figury geometryczne. Półprosta. Odcinek. Porównywanie odcinków. Długość odcinka. Jednostki długości MIerzenie odcinków. Odległość dwu punktów. Kąt. Porównywanie i mierzenie kątów. Rysowanie i mierzenie kątów. Rysowanie kątów o danej mierze. Kąt prosty. Proste prostopadłe. Rodzaje kątów. Proste równoległe. Odcinki i półproste równoległe. Odległość punktu od prostej. Odległość prostych równoległych. Łamana. Wielokąty. Prostokąt. Własności prostokątów. Kwadrat. Skala. Rysowanie prostokątów i kwadratów w skali. Obwód prostokąta. Obliczanie obwodu prostokąta.Pole figury. Jednostki pola. pole prostokąta. Pole i obwód prostokąta. Zadania. Okrąg. Koło. Figury geometryczne płaskie. Zadania. 2. FIGURY PRZESTRZENNE Kula i sfera. Prostopadłościan. Ściany i krawędzie prostopadłościanu. Sześcian. Rysowanie prostopadłościanu. Siatka prostopadłościanu. Projektowanie siatki prostopadłościanu w skali - Zadania tekstowe. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości. Obliczanie objętości prostopadłościanu. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu. Zadania 
  ROZDZIAŁ III - UŁAMKI 
  1. UŁAMKI ZWYKŁE Ułamek jako część całości. Ułamek jako iloraz. Ułamki na osi liczbowej. Równość ułamków. Rozszerzanie ułamków. Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach. Porównywanie ułamków o różnych licznikach i mianownikach. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach. Ułamki niewłaściwe. Ułamki mieszane. Dodawanie ułanków mieszanych. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Odejmowanie ułamków z zastosowaniem ułamków mieszanych. Ułamki - Zadania. 
  2. UŁAMKI DZIESIĘTNE Wyrażenia dwumianowane. Ułamki dziesiętne. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Dodawanie ułamków dziesiętnych. Odejmowanie ułamków dziesiętnych. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - Zadania. Ułamki dziesiętne - Zadania. Ułamki dziesiętne - Równania.Kontynuacja zakupw